full screen background image

Algemene Voorwaarden


Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van alle trainingen, natuurgeneeskundige consulten, verkoop, levering of bruikleen van producten/diensten/lesruimte door Het Helperhart, eigenaresse Miranda Bootsman, hierna genoemd als Het Helperhart, waarvan de betaling niet à contant is geschied. www.helperhart-trainingen.nl  / Helperhart Trainingen is onderdeel van Het Helperhart en de Algemene voorwaarden zijn ook hier op van toepassing.

Afzeggingen door deelnemer/cliënt

Het afzeggen van een behandelingsafspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren, via de telefoon of per e-mail, te geschieden, anders wordt 100% in rekening gebracht naar de cliënt. 

Annuleringen voor bijscholingen, cursussen en workshops geldt als volgt:

a. Tot 3 weken voor aanvang van de training  - € 25,00 (reserveringskosten).
b. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de  training is 100% van de deelname kosten verschuldigd.
c. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van de training van de inschrijfkosten. Indien nog niet betaald ontvang je een naheffing van deze kosten.
d) Bij geen afzegging en ook niet aanwezig zijn op een bijscholing, cursus, workshop of huren lesruimte geldt dat tevens 100% van het overeengekomen bedrag afgerekend dient te worden. 
e) Annulering of verplaatsen van de training als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.
f) Inhalen/ uitstellen van lessen: De deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele scholing,cursus of workshop. Bij verzuim van deelname aan de training wordt geen deelname kosten, noch delen ervan, gerestitueerd.

Het Helperhart behoudt zich het recht voor bijscholingen, workshops en cursussen af te zeggen wanneer er minder dan vier aanmeldingen zijn.

Betalingsvoorwaarden

T.a.v. de cliënt:
Betaling natuurgeneeskundig consult geschied na afloop per pin. Cliënt ontvangt na de pinbetaling een nota voor de eigen boekhouding en/of om door te sturen ter vergoeding naar de ziektenkostenverzekering. 

T.a.v de deelnemer training:

1) Het verschuldigde inschrijfgeld van € 25,- dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Het Helperhart  o.v.v. het factuurnummer. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving voor de training pas definitief. 

2) Het resterende bedrag (minus € 25,- inschrijfgeld) voor de aangemelde bijscholing,cursus of workshop dient vier weken voorafgaand aan de training overgemaakt te zijn op de ING rekening van “Het Helperhart” te Groningen. 
3) Op verzoek worden termijnfacturen opgemaakt. Het totaalbedrag van alle termijnfacturen dient voor aanvang van de bijscholing of cursus te zijn voldaan. Termijnfacturatie is niet van toepassing op een deelname van een workshop.
4)Voor instellingen of bedrijven geldt betaling na afloop van de activiteit(en). Hiervoor ontvangt deze een factuur, waarna betaling uiterlijk twee weken na de gehouden activiteit op de ING rekening van  “Het Helperhart” wordt overgemaakt.

Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van enige betalingstermijn is “Het Helperhart” zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander is vastgelegd in het nieuwe burgerlijk wetboek.Het Helperhart - Kattegat 32-9, 9723 JP Groningen, 06-14241109, mail@helperhart.nl